Premarc Residencial

Premarc i Tapajuntes Residencial

hueco en blanco

Opcionalment el muntatge de la porta Residencial pot realitzar-se emprant un premarc d'acer. Tant els premarcs com els marcs disposen d'arpes d'ancoratge d'acer galvanitzat. Quatre a cada costat del premarc i tres en cada costat del marc.

Acabats